乡党第十

乡党第十原文及朗读

孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。其在宗庙朝廷,便便言。唯谨尔。
朝,与下大夫言,侃侃如也,与上大夫言,唁唁如也。君子,椒错如也,与与如也。
君召使摈,色勃如也,足攫如也。揖所与立,左右手,衣前后,谵如也。趋进,翼如也。宾退,必復命,曰:“宾不顾矣。”
入公门,鞠躬如也,如不容。立不中门,行不履阈。过位,色勃如也,足攫如也,其言似不足者。摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。出,降壹等,逞颜色,怡怡如也。没阶趋,翼如也,復其位,椒措如也。
执圭,鞠躬如也,如不胜。上如揖,下如授,勃如战色,足缩缩,如有循。享礼,有容色。私枧,愉愉如也。
君子不以绀诹饰,红紫不以为亵服。当暑,诊稀裕,必表而出之。缁衣羔裘,素衣霓裘,黄衣狐裘。亵裘长,短右抉。必有寝衣,长壹身有半。狐貉之厚以居。去丧无所不佩。非帷裳,必杀之。羔裘玄冠不以吊。吉月,必朝服而朝。
齐,必有明衣。齐必变食,居必迁坐。
食不厌精,脍不厌细。食噎而谒,鱼馁而肉败,不食。色恶,不食。失饪,不食。不时,不食。割不正,不食。不得其酱,不食。肉虽多,不使胜食气。惟酒无量,不及乱。沽酒市脯不食。不撤姜食。不多食。祭于公,不宿肉。祭肉,不出三日,出三日,不食之矣。食不语,寝不言。虽疏食菜羹瓜祭,必齐如也。
席不正,不坐。
乡人饮酒,杖者出,斯出矣。乡人傩,朝服而立于阼阶。
问人于他邦,再拜而送之。康子馈药,拜而受之。曰:“丘未达,不敢尝。”
厩焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。
君赐食,必正席先尝之。君赐腥,必熟而荐之。君赐生,必畜之。伺食于君,君祭,先饭。疾,君视之,东首,加朝服拖绅。君命召,不俟驾行矣。
入太庙,每事问。
朋友死,无所归,曰:“于我殡。”朋友之馈,虽车马,非祭肉,不拜。
寝不尸,居不容。见齐衰者,虽狎必变。见冕者与瞽者,虽亵必以貌。凶服者式之,式负版者。有盛馔,必变色而作。迅雷风烈,必变。
升车,必正立执绥。车中,不内顾,不疾言,不亲指。
色斯举矣,翔而后集。曰:“山梁雌稚,时哉时哉!”子路共之,三嗅而作。

乡党第十拼音版

kǒng zǐ yú xiāng dǎng, xún xún rú yě, shì bù néng yán zhě
qí zài zōng miào cháo tíng, pián pián yán
wéi jǐn ěr
cháo, yǔ xià dài fū yán, kǎn kǎn rú yě, yǔ shàng dài fū yán, yàn yàn rú yě
jūn zǐ, jiāo cuò rú yě, yǔ yǔ rú yě
jūn zhào shǐ bìn, sè bó rú yě, zú jué rú yě
yī suǒ yǔ lì, zuǒ yòu shǒu, yī qián hòu, zhān rú yě
qū jìn, yì rú yě
bīn tuì, bì fù mìng, yuē:" bīn bù gù yǐ
" rù gōng mén, jū gōng rú yě, rú bù róng
lì bù zhōng mén, xíng bù lǚ yù
guò wèi, sè bó rú yě, zú jué rú yě, qí yán shì bù zú zhě
shè qí shēng táng, jū gōng rú yě, bǐng qì shì bù xī zhě
chū, jiàng yī děng, chěng yán sè, yí yí rú yě
méi jiē qū, yì rú yě, fù qí wèi, jiāo cuò rú yě
zhí guī, jū gōng rú yě, rú bù shèng
shàng rú yī, xià rú shòu, bó rú zhàn sè, zú suō suō, rú yǒu xún
xiǎng lǐ, yǒu róng sè
sī jiǎn, yú yú rú yě
jūn zǐ bù yǐ gàn zōu shì, hóng zǐ bù yǐ wéi xiè fú
dāng shǔ, zhěn xī yù, bì biǎo ér chū zhī
zī yī gāo qiú, sù yī ní qiú, huáng yī hú qiú
xiè qiú zhǎng, duǎn yòu jué
bì yǒu qǐn yī, zhǎng yī shēn yǒu bàn
hú háo zhī hòu yǐ jū
qù sàng wú suǒ bù pèi
fēi wéi shang, bì shā zhī
gāo qiú xuán guān bù yǐ diào
jí yuè, bì cháo fú ér cháo
qí, bì yǒu míng yī
qí bì biàn shí, jū bì qiān zuò
shí bù yàn jīng, kuài bù yàn xì
shí yē ér yè, yú něi ér ròu bài, bù shí
sè è, bù shí
shī rèn, bù shí
bù shí, bù shí
gē bù zhèng, bù shí
bù dé qí jiàng, bù shí
ròu suī duō, bù shǐ shèng shí qì
wéi jiǔ wú liàng, bù jí luàn
gū jiǔ shì pú bù shí
bù chè jiāng shí
bù duō shí
jì yú gōng, bù sù ròu
jì ròu, bù chū sān rì, chū sān rì, bù shí zhī yǐ
shí bù yǔ, qǐn bù yán
suī shū shí cài gēng guā jì, bì qí rú yě
xí bù zhèng, bù zuò
xiāng rén yǐn jiǔ, zhàng zhě chū, sī chū yǐ
xiāng rén nuó, cháo fú ér lì yú zuò jiē
wèn rén yú tā bāng, zài bài ér sòng zhī
kāng zi kuì yào, bài ér shòu zhī
yuē:" qiū wèi dá, bù gǎn cháng
" jiù fén, zi tuì cháo, yuē:" shāng rén hū?" bù wèn mǎ
jūn cì shí, bì zhèng xí xiān cháng zhī
jūn cì xīng, bì shú ér jiàn zhī
jūn cì shēng, bì chù zhī
cì shí yú jūn, jūn jì, xiān fàn
jí, jūn shì zhī, dōng shǒu, jiā cháo fú tuō shēn
jūn mìng zhào, bù qí jià xíng yǐ
rù tài miào, měi shì wèn
péng yǒu sǐ, wú suǒ guī, yuē:" yú wǒ bìn
" péng yǒu zhī kuì, suī chē mǎ, fēi jì ròu, bù bài
qǐn bù shī, jū bù róng
jiàn qí shuāi zhě, suī xiá bì biàn
jiàn miǎn zhě yǔ gǔ zhě, suī xiè bì yǐ mào
xiōng fú zhě shì zhī, shì fù bǎn zhě
yǒu shèng zhuàn, bì biàn sè ér zuò
xùn léi fēng liè, bì biàn
shēng chē, bì zhèng lì zhí suí
chē zhōng, bù nèi gù, bù jí yán, bù qīn zhǐ
sè sī jǔ yǐ, xiáng ér hòu jí
yuē:" shān liáng cí zhì, shí zāi shí zāi!" zǐ lù gòng zhī, sān xiù ér zuò

岱山中学诗词网