尧曰第二十

尧曰第二十原文及朗读

尧曰:“咨,尔舜,天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。”舜亦以命禹,曰:“予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝,有罪不敢赦,帝臣不蔽,简在帝心。朕躬有罪,无以万方,万方有罪,罪在朕躬。周有大赉,善人是富。虽有周亲,不如仁人。百姓有过,在予壹人。谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。所重民,食丧祭。宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说。”
子张问于孔子曰:“何如,斯可以从政矣?”子曰:“尊五美,屏四恶,斯可以从政矣。”子张曰:“何谓五美?”曰:“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。”子张曰:“何谓惠而不费?”子曰:“因民之所利而利之,斯不亦惠而不费乎?择可劳而劳之,又谁怨?欲仁得仁,又焉贪?君子无众寡、无小大、无敢慢,斯不亦泰而不骄乎?君子正其衣冠,尊其瞻视,俨然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?”子张曰:“何谓四恶?”子曰:“不教而杀谓之虐,不戒视成谓之暴,慢令致期谓之贼,犹之与人也,出纳之吝,谓之有司。”
子曰:“不知命,无以为君子;不知礼,无以立也;不知言,无以知人也。”

尧曰第二十拼音版

yáo yuē:" zī, ěr shùn, tiān zhī lì shǔ zài ěr gōng, yǔn zhí qí zhōng
sì hǎi kùn qióng, tiān lù yǒng zhōng
" shùn yì yǐ mìng yǔ, yuē:" yǔ xiǎo zi lǚ, gǎn yòng xuán mǔ, gǎn zhāo gào yú huáng huáng hòu dì, yǒu zuì bù gǎn shè, dì chén bù bì, jiǎn zài dì xīn
zhèn gōng yǒu zuì, wú yǐ wàn fāng, wàn fāng yǒu zuì, zuì zài zhèn gōng
zhōu yǒu dà lài, shàn rén shì fù
suī yǒu zhōu qīn, bù rú rén rén
bǎi xìng yǒu guò, zài yǔ yī rén
jǐn quán liàng, shěn fǎ dù, xiū fèi guān, sì fāng zhī zhèng xíng yān
xìng miè guó, jì jué shì, jǔ yì mín, tiān xià zhī mín guī xīn yān
suǒ zhòng mín, shí sàng jì
kuān zé dé zhòng, xìn zé mín rèn yān, mǐn zé yǒu gōng, gōng zé shuō
" zi zhāng wèn yú kǒng zǐ yuē:" hé rú, sī kě yǐ cóng zhèng yǐ?" zǐ yuē:" zūn wǔ měi, píng sì è, sī kě yǐ cóng zhèng yǐ
" zi zhāng yuē:" hé wèi wǔ měi?" yuē:" jūn zǐ huì ér bù fèi, láo ér bù yuàn, yù ér bù tān, tài ér bù jiāo, wēi ér bù měng
" zi zhāng yuē:" hé wèi huì ér bù fèi?" zǐ yuē:" yīn mín zhī suǒ lì ér lì zhī, sī bù yì huì ér bù fèi hū? zé kě láo ér láo zhī, yòu shuí yuàn? yù rén dé rén, yòu yān tān? jūn zǐ wú zhòng guǎ wú xiǎo dà wú gǎn màn, sī bù yì tài ér bù jiāo hū? jūn zǐ zhèng qí yì guān, zūn qí zhān shì, yǎn rán rén wàng ér wèi zhī, sī bù yì wēi ér bù měng hū?" zi zhāng yuē:" hé wèi sì è?" zǐ yuē:" bù jiào ér shā wèi zhī nüè, bù jiè shì chéng wèi zhī bào, màn lìng zhì qī wèi zhī zéi, yóu zhī yú rén yě, chū nà zhī lìn, wèi zhī yǒu sī
" zǐ yuē:" bù zhī mìng, wú yǐ wéi jūn zǐ bù zhī lǐ, wú yǐ lì yě bù zhī yán, wú yǐ zhī rén yě
"

岱山中学诗词网