梦玉人引

作者:范成大

梦玉人引原文及朗读

送行人去,犹追路、再相觅。
天末交情,长是合堂同席。
从此尊前,便顿然少个,江南羁客。
不忍匆匆,少驻船梅驿。
酒斟虽满,尚少如、别泪万千滴。
欲语吞声,结心相对呜咽。

梦玉人引拼音版

sòng xíng rén qù, yóu zhuī lù zài xiāng mì
tiān mò jiāo qíng, zhǎng shì hé táng tóng xí
cóng cǐ zūn qián, biàn dùn rán shǎo gè, jiāng nán jī kè
bù rěn cōng cōng, shǎo zhù chuán méi yì
jiǔ zhēn suī mǎn, shàng shǎo rú bié lèi wàn qiān dī
yù yǔ tūn shēng, jié xīn xiāng duì wū yè

岱山中学诗词网