水调歌头

作者:王质

水调歌头原文及朗读

云在空碧,天宇共高明。
重阳易得风雨,今日不胜晴。
天为两朝元老,付与四时佳节,不动一丝尘。
香霭洗金戟,飞雾洒霓旌。
山鸣叶,江动石,总欢声。
剑关玉垒千载,谁见此升平。
细看尊前万蕊,相映眉间一点,黄气郁。
江汉下淮海,都赖一长城。

水调歌头拼音版

yún zài kōng bì, tiān yǔ gòng gāo míng
chóng yáng yì dé fēng yǔ, jīn rì bù shèng qíng
tiān wèi liǎng cháo yuán lǎo, fù yǔ sì shí jiā jié, bù dòng yī sī chén
xiāng ǎi xǐ jīn jǐ, fēi wù sǎ ní jīng
shān míng yè, jiāng dòng shí, zǒng huān shēng
jiàn guān yù lěi qiān zǎi, shuí jiàn cǐ shēng píng
xì kàn zūn qián wàn ruǐ, xiāng yìng méi jiān yì diǎn, huáng qì yù
jiāng hàn xià huái hǎi, dōu lài yī cháng chéng

岱山中学诗词网