水调歌头

作者:朱熹

水调歌头原文及朗读

江水浸云影,鸿雁欲南飞。
携壶结客,何处空翠渺烟霏。
尘世难逢一笑,况有紫萸黄菊,堪插满头归。
风景今朝是,身世昔人非。
酬佳节,须酩酊,莫相违。
人生如寄,何事辛苦怨斜晖。
无尽今来古往,多少春花秋月,那更有危机。
与问牛山客,何必独沾衣。

水调歌头拼音版

jiāng shuǐ jìn yún yǐng, hóng yàn yù nán fēi
xié hú jié kè, hé chǔ kōng cuì miǎo yān fēi
chén shì nán féng yī xiào, kuàng yǒu zǐ yú huáng jú, kān chā mǎn tóu guī
fēng jǐng jīn zhāo shì, shēn shì xī rén fēi
chóu jiā jié, xū mǐng dǐng, mò xiāng wéi
rén shēng rú jì, hé shì xīn kǔ yuàn xié huī
wú jìn jīn lái gǔ wǎng, duō shǎo chūn huā qiū yuè, nà gèng yǒu wēi jī
yǔ wèn niú shān kè, hé bì dú zhān yī

岱山中学诗词网