水调歌头

作者:

水调歌头原文及朗读

一雁破空碧,秋满荻花洲。
淮山淡扫,欲颦眉黛唤人愁。
落日归云天外,目断清江无际,浩荡没轻鸥。
有恨寄流水,无泪学羁囚。
望石城,思东府,话西州。
平芜千里,古来佳处几回秋。
歌舞当年何在,罗绮一时同尽,梦幻两悠悠。
杯到莫停手,唯酒可忘忧。

水调歌头拼音版

yī yàn pò kōng bì, qiū mǎn dí huā zhōu
huái shān dàn sǎo, yù pín méi dài huàn rén chóu
luò rì guī yún tiān wài, mù duàn qīng jiāng wú jì, hào dàng méi qīng ōu
yǒu hèn jì liú shuǐ, wú lèi xué jī qiú
wàng shí chéng, sī dōng fǔ, huà xī zhōu
píng wú qiān lǐ, gǔ lái jiā chù jǐ huí qiū
gē wǔ dāng nián hé zài, luó qǐ yī shí tóng jǐn, mèng huàn liǎng yōu yōu
bēi dào mò tíng shǒu, wéi jiǔ kě wàng yōu

岱山中学诗词网