长相思

作者:赵长卿

长相思原文及朗读

敛愁眉。
恨依依。
肠断关情怨别离。
云中过雁悲。
瘦因谁。
病因谁。
屈指无言忖后期。
此时人怎知。

长相思拼音版

liǎn chóu méi
hèn yī yī
cháng duàn guān qíng yuàn bié lí
yún zhōng guò yàn bēi
shòu yīn shuí
bìng yīn shuí
qū zhǐ wú yán cǔn hòu qī
cǐ shí rén zěn zhī

岱山中学诗词网