满江红

作者:辛弃疾

满江红原文及朗读

瘴雨蛮烟,十年梦、尊前休说。
春正好、故园桃李,待君花发。
儿女灯前和泪拜,鸡豚社里归时节。
看依然、舌在齿牙牢,心如铁。
治国手,封侯骨。
腾汉漫,排阊阖。
待十分做了,诗书勋业。
常日念君归去好,而今却恨中年别。
笑江头、明月更多情,今宵缺。

满江红拼音版

zhàng yǔ mán yān, shí nián mèng zūn qián xiū shuō
chūn zhèng hǎo gù yuán táo lǐ, dài jūn huā fā
ér nǚ dēng qián hé lèi bài, jī tún shè lǐ guī shí jié
kàn yī rán shé zài chǐ yá láo, xīn rú tiě
zhì guó shǒu, fēng hóu gǔ
téng hàn màn, pái chāng hé
dài shí fēn zuò le, shī shū xūn yè
cháng rì niàn jūn guī qù hǎo, ér jīn què hèn zhōng nián bié
xiào jiāng tóu míng yuè gèng duō qíng, jīn xiāo quē

岱山中学诗词网