鹊桥仙

作者:辛弃疾

鹊桥仙原文及朗读

豸冠风采,绣衣声价,曾把经纶少试。
看看有诏日边来,便入侍、明光殿里。
东君未老,花明柳媚,且引玉尘沈醉。
好将三万六千场,自今日、从头数起。

鹊桥仙拼音版

zhì guān fēng cǎi, xiù yī shēng jià, céng bǎ jīng lún shǎo shì
kàn kàn yǒu zhào rì biān lái, biàn rù shì míng guāng diàn lǐ
dōng jūn wèi lǎo, huā míng liǔ mèi, qiě yǐn yù chén shěn zuì
hǎo jiāng sān wàn liù qiān chǎng, zì jīn rì cóng tóu shù qǐ

岱山中学诗词网