鹧鸪天

作者:晏几道

鹧鸪天原文及朗读

小令尊前见玉箫。
银灯一曲太妖娆。
歌中醉倒谁能恨,唱罢归来酒未消。
春悄悄,夜迢迢。
碧云天共楚宫遥。
梦魂惯得无拘检,又踏杨花过谢桥。

鹧鸪天拼音版

xiǎo lìng zūn qián jiàn yù xiāo
yín dēng yī qǔ tài yāo ráo
gē zhōng zuì dào shuí néng hèn, chàng bà guī lái jiǔ wèi xiāo
chūn qiāo qiāo, yè tiáo tiáo
bì yún tiān gòng chǔ gōng yáo
mèng hún guàn dé wú jū jiǎn, yòu tà yáng huā guò xiè qiáo

岱山中学诗词网