木兰花・玉楼春

作者:晏几道

木兰花・玉楼春原文及朗读

玉真能唱朱帘静。
忆在双莲池上听。
百分蕉叶醉如泥,却向断肠声里醒。
夜凉水月铺明镜。
更看娇花闲弄影。
曲终人意似流波,休问心期何处定。

木兰花・玉楼春拼音版

yù zhēn néng chàng zhū lián jìng
yì zài shuāng lián chí shàng tīng
bǎi fēn jiāo yè zuì rú ní, què xiàng duàn cháng shēng lǐ xǐng
yè liáng shuǐ yuè pù míng jìng
gèng kàn jiāo huā xián nòng yǐng
qū zhōng rén yì shì liú bō, xiū wèn xīn qī hé chǔ dìng

岱山中学诗词网