水调歌头

作者:赵师侠

水调歌头原文及朗读

江流清浅外,山色有无中。
平田坡岸回曲,一目望难穷。
波面轻鸥容与,沙际野航横渡,不信画图工。
路入神仙宅,翠锁梵王宫。
俯晴郊,增胜概,气横空。
云林城市层列,知有几重重。
更上危亭高几,徙倚栏干虚敞,象纬逼璇穹。
要尽无边景,烟雨看空。

水调歌头拼音版

jiāng liú qīng qiǎn wài, shān sè yǒu wú zhōng
píng tián pō àn huí qū, yī mù wàng nán qióng
bō miàn qīng ōu róng yǔ, shā jì yě háng héng dù, bù xìn huà tú gōng
lù rù shén xiān zhái, cuì suǒ fàn wáng gōng
fǔ qíng jiāo, zēng shèng gài, qì héng kōng
yún lín chéng shì céng liè, zhī yǒu jǐ chóng chóng
gèng shàng wēi tíng gāo jǐ, xǐ yǐ lán gàn xū chǎng, xiàng wěi bī xuán qióng
yào jǐn wú biān jǐng, yān yǔ kàn kōng

岱山中学诗词网