霓裳中序第一

作者:姜夔

霓裳中序第一原文及朗读

亭皋正望极。
乱落江莲归未得。
多病却无气力。
况纨扇渐疏,罗衣初萦。
流光过隙。
叹杏梁、双燕如客。
人何在,一帘淡月,仿佛照颜色。
幽寂。
乱蛩吟壁。
动庾信、清愁似织。
沈思年少浪迹。
笛里关山,柳下坊陌。
坠红无信息。
漫暗水,涓涓溜碧。
漂零久,而今何意,醉卧酒垆侧。

霓裳中序第一拼音版

tíng gāo zhèng wàng jí
luàn luò jiāng lián guī wèi dé
duō bìng què wú qì lì
kuàng wán shàn jiàn shū, luó yī chū yíng
liú guāng guò xì
tàn xìng liáng shuāng yàn rú kè
rén hé zài, yī lián dàn yuè, fǎng fú zhào yán sè
yōu jì
luàn qióng yín bì
dòng yǔ xìn qīng chóu shì zhī
chén sī nián shào làng jī
dí lǐ guān shān, liǔ xià fāng mò
zhuì hóng wú xìn xī
màn àn shuǐ, juān juān liū bì
piāo líng jiǔ, ér jīn hé yì, zuì wò jiǔ lú cè

岱山中学诗词网