点绛唇

作者:郭应祥

点绛唇原文及朗读

甲第初成,持杯酌酒来相庆。
棣华辉映。
相对开三径。
小巧规模,百事都相称。
年方盛。
从容啸咏。
不碍青云兴。

点绛唇拼音版

jiǎ dì chū chéng, chí bēi zhuó jiǔ lái xiāng qìng
dì huá huī yìng
xiāng duì kāi sān jìng
xiǎo qiǎo guī mó, bǎi shì dōu xiāng chèn
nián fāng shèng
cóng róng xiào yǒng
bù ài qīng yún xìng

岱山中学诗词网