好事近

作者:

好事近原文及朗读

一涧水南山,腊尽春生梅雪。
行过小桥深处,带疏钟横月。
征衫闲着指东吴,休怕与人别。
吟到翠圆枝上,是归来时节。

好事近拼音版

yī jiàn shuǐ nán shān, là jǐn chūn shēng méi xuě
xíng guò xiǎo qiáo shēn chù, dài shū zhōng héng yuè
zhēng shān xián zhe zhǐ dōng wú, xiū pà yú rén bié
yín dào cuì yuán zhī shàng, shì guī lái shí jié

岱山中学诗词网