满庭芳

作者:

满庭芳原文及朗读

去腊飞花,今春未已,迤逦将度元宵。
俄然甲子,青帝下新条。
净扫一天沈霭,红轮满、大地山河。
从今好,便当听取,万国起歌谣。
有人,当此际,锄云深坞,剪月中阿。
已占断春风,自种仙桃。
更扶疏桂影直,从岩底、上拂云梢。
仍为我,长摩苍石,无负此清波。

满庭芳拼音版

qù là fēi huā, jīn chūn wèi yǐ, yǐ lǐ jiāng dù yuán xiāo
é rán jiǎ zǐ, qīng dì xià xīn tiáo
jìng sǎo yì tiān shěn ǎi, hóng lún mǎn dà dì shān hé
cóng jīn hǎo, biàn dāng tīng qǔ, wàn guó qǐ gē yáo
yǒu rén, dāng cǐ jì, chú yún shēn wù, jiǎn yuè zhōng ā
yǐ zhàn duàn chūn fēng, zì zhǒng xiān táo
gèng fú shū guì yǐng zhí, cóng yán dǐ shàng fú yún shāo
réng wèi wǒ, zhǎng mó cāng shí, wú fù cǐ qīng bō

岱山中学诗词网