鹧鸪天

作者:戴复古

鹧鸪天原文及朗读

圉圉洋洋各自由。
或行或舞或沈浮。
观鱼未必知鱼乐,政恐清波照白头。
休结纲,莫垂钩。
机心一露使鱼愁。
终知不是池中物,掉尾江湖汗漫游。

鹧鸪天拼音版

yǔ yǔ yáng yáng gè zì yóu
huò xíng huò wǔ huò shěn fú
guān yú wèi bì zhī yú lè, zhèng kǒng qīng bō zhào bái tóu
xiū jié gāng, mò chuí gōu
jī xīn yī lù shǐ yú chóu
zhōng zhī bú shì chí zhōng wù, diào wěi jiāng hú hàn màn yóu

岱山中学诗词网