钗头凤・撷芳词

作者:史达祖

钗头凤・撷芳词原文及朗读

春愁远。
春梦乱。
凤钗一股轻尘满。
江烟白。
江波碧。
柳户清明,燕帘寒食。
忆忆忆。
莺声晓,箫声短。
落花不许春拘管。
新相识。
休相失。

钗头凤・撷芳词拼音版

chūn chóu yuǎn
chūn mèng luàn
fèng chāi yī gǔ qīng chén mǎn
jiāng yān bái
jiāng bō bì
liǔ hù qīng míng, yàn lián hán shí
yì yì yì
yīng shēng xiǎo, xiāo shēng duǎn
luò huā bù xǔ chūn jū guǎn
xīn xiāng shí
xiū xiāng shī

岱山中学诗词网