水调歌头

作者:魏了翁

水调歌头原文及朗读

清燕卧霜角,月魄几回哉。
一声云雁清叫,推枕赋归来。
流水落花去路,画象棠阴陈迹,霄观傍楼台。
别忆入梅艳,愁色上田莱。
记来时,惊列缺,走吴回。
人间都失匕箸,老婢亦惊猜。
匹马晓风鞭袖,孤堞暮烟烽柝,辉却挂蛇杯。
不负此邦去,笑口也应开。

水调歌头拼音版

qīng yàn wò shuāng jiǎo, yuè pò jǐ huí zāi
yī shēng yún yàn qīng jiào, tuī zhěn fù guī lái
liú shuǐ luò huā qù lù, huà xiàng táng yīn chén jī, xiāo guān bàng lóu tái
bié yì rù méi yàn, chóu sè shàng tián lái
jì lái shí, jīng liè quē, zǒu wú huí
rén jiān dōu shī bǐ zhù, lǎo bì yì jīng cāi
pǐ mǎ xiǎo fēng biān xiù, gū dié mù yān fēng tuò, huī què guà shé bēi
bù fù cǐ bāng qù, xiào kǒu yě yīng kāi

岱山中学诗词网