渔家傲

作者:

渔家傲原文及朗读

一点神魂初托魄。
青莲华里琉璃宅。
毫相法音非间隔。
虽明白。
到头不似金台客。
九品高低随报获。
或经劫数华方拆。
若是我生心性窄。
应煎迫。
未开须把莲华擘。

渔家傲拼音版

yì diǎn shén hún chū tuō pò
qīng lián huá lǐ liú lí zhái
háo xiāng fǎ yīn fēi jiàn gé
suī míng bái
dào tóu bù shì jīn tái kè
jiǔ pǐn gāo dī suí bào huò
huò jīng jié shù huá fāng chāi
ruò shì wǒ shēng xīn xìng zhǎi
yīng jiān pò
wèi kāi xū bǎ lián huá bāi

岱山中学诗词网