酹江月・念奴娇

作者:林正大

酹江月・念奴娇原文及朗读

杏花春晚,散馀芳、着处萦帘穿箔。
唤起幽人明月夜,步月褰衣行乐。
置酒花前,清香争发,雪挽长条落。
山城薄酒,共君一笑同酌。
且须眼底柔英,尊中清影,放待杯行数。
莫道洞箫声断处,月落杯空牢寞。

酹江月・念奴娇拼音版

xìng huā chūn wǎn, sàn yú fāng zhuó chù yíng lián chuān bó
huàn qǐ yōu rén míng yuè yè, bù yuè qiān yī xíng lè
zhì jiǔ huā qián, qīng xiāng zhēng fā, xuě wǎn cháng tiáo luò
shān chéng bó jiǔ, gòng jūn yī xiào tóng zhuó
qiě xū yǎn dǐ róu yīng, zūn zhōng qīng yǐng, fàng dài bēi xíng shù
mò dào dòng xiāo shēng duàn chù, yuè luò bēi kōng láo mò

岱山中学诗词网