沁园春

作者:洪咨夔

沁园春原文及朗读

诗不云乎,蒹葭苍苍,白露为霜。
看高山乔木,青云老干,英华滋液,亦敛而藏。
匠石操斤游林下,便一举采之充栋梁。
须知道,是天将大任,翕处还张。
薇郎玉佩丁当。
问何事午桥花竹庄。
又星回岁换,腊残春浅,锦熏笼紫,栗玉杯黄。
唤起东风,吹醒宿酒,把甲子从头重数将。
明朝去,趁传柑宴近,满袖天香。

沁园春拼音版

shī bù yún hū, jiān jiā cāng cāng, bái lù wèi shuāng
kàn gāo shān qiáo mù, qīng yún lǎo gàn, yīng huá zī yè, yì liǎn ér cáng
jiàng shí cāo jīn yóu lín xià, biàn yī jǔ cǎi zhī chōng dòng liáng
xū zhī dào, shì tiān jiàng dà rèn, xī chù hái zhāng
wēi láng yù pèi dīng dāng
wèn hé shì wǔ qiáo huā zhú zhuāng
yòu xīng huí suì huàn, là cán chūn qiǎn, jǐn xūn lóng zǐ, lì yù bēi huáng
huàn qǐ dōng fēng, chuī xǐng sù jiǔ, bǎ jiǎ zǐ cóng tóu chóng shù jiāng
míng cháo qù, chèn chuán gān yàn jìn, mǎn xiù tiān xiāng

岱山中学诗词网