摸鱼儿

作者:赵与洽

摸鱼儿原文及朗读

甚幽人、被花勾引,庭皋遥夜来去。
江空岁晚谁为伴,只有琼枝玉树。
愁绝处。
望万里瑶台,梦断迷归路。
花还解语。
更雪琢精神,冰相韵度。
粉黛尽如土。
飘仙袂,曾缀蕊珠鹭。
云茵月障千步。
莫教衣袖天香冷,恐怨美人迟暮。
更起舞。
任斗转参横,翠羽曾知否。
尘缘自误。
终待骖鸾,乘风共去。
长作此花主。

摸鱼儿拼音版

shén yōu rén bèi huā gōu yǐn, tíng gāo yáo yè lái qù
jiāng kōng suì wǎn shuí wèi bàn, zhǐ yǒu qióng zhī yù shù
chóu jué chù
wàng wàn lǐ yáo tái, mèng duàn mí guī lù
huā hái jiě yǔ
gèng xuě zuó jīng shén, bīng xiāng yùn dù
fěn dài jǐn rú tǔ
piāo xiān mèi, céng zhuì ruǐ zhū lù
yún yīn yuè zhàng qiān bù
mò jiào yī xiù tiān xiāng lěng, kǒng yuàn měi rén chí mù
gèng qǐ wǔ
rèn dǒu zhuǎn shēn héng, cuì yǔ céng zhī fǒu
chén yuán zì wù
zhōng dài cān luán, chéng fēng gòng qù
zhǎng zuò cǐ huā zhǔ

岱山中学诗词网