沁园春

作者:刘镇2

沁园春原文及朗读

爽气西来,玉削群峰,千杉万松。
望疏林清旷,晴烟紫翠,雪边回棹,柳外闻钟。
夜月琼田,夕阳金界,倒影楼台表里空。
桥阴曲,是旧来忠定,手种芙蓉。
仙翁。
心事谁同。
付鱼鸟相望一笑中。
向月梅香底,招邀和靖,云山高处,问讯梁公。
物象搜奇,风流怀古,消得文章万丈虹。
沈吟久,想依依春树,人在江东。

沁园春拼音版

shuǎng qì xī lái, yù xuē qún fēng, qiān shān wàn sōng
wàng shū lín qīng kuàng, qíng yān zǐ cuì, xuě biān huí zhào, liǔ wài wén zhōng
yè yuè qióng tián, xī yáng jīn jiè, dào yǐng lóu tái biǎo lǐ kōng
qiáo yīn qū, shì jiù lái zhōng dìng, shǒu zhǒng fú róng
xiān wēng
xīn shì shuí tóng
fù yú niǎo xiāng wàng yī xiào zhōng
xiàng yuè méi xiāng dǐ, zhāo yāo hé jìng, yún shān gāo chù, wèn xùn liáng gōng
wù xiàng sōu qí, fēng liú huái gǔ, xiāo de wén zhāng wàn zhàng hóng
shěn yín jiǔ, xiǎng yī yī chūn shù, rén zài jiāng dōng

岱山中学诗词网