满庭芳

作者:卓田

满庭芳原文及朗读

柳暗千株,翻三荚,当年神岳生申。
画堂庆会,今日贺生辰。
宝鸭檀烟熏馥,颂椒觞、频斟。
殷勤劝,歌喉宛转,恣乐醉红裙。
荣华兼富贵,如君素享,胜似簪缨。
虽田彭倚顿,未足多称。
好是钱流地上,仓箱积、赈济饥贫。
多阴德,子孙昌盛,指日绿袍新。

满庭芳拼音版

liǔ àn qiān zhū, fān sān jiá, dāng nián shén yuè shēng shēn
huà táng qìng huì, jīn rì hè shēng chén
bǎo yā tán yān xūn fù, sòng jiāo shāng pín zhēn
yīn qín quàn, gē hóu wǎn zhuǎn, zì lè zuì hóng qún
róng huá jiān fù guì, rú jūn sù xiǎng, shèng sì zān yīng
suī tián péng yǐ dùn, wèi zú duō chēng
hǎo shì qián liú dì shàng, cāng xiāng jī zhèn jì jī pín
duō yīn dé, zǐ sūn chāng shèng, zhǐ rì lǜ páo xīn

岱山中学诗词网