鹊桥仙

作者:李仲光

鹊桥仙原文及朗读

焚香清坐,呼童瀹茗,聊当一杯春酒。
不须歌舞倩红裙,为祝百千长寿。
诗书万卷,绮琴三弄,更有新词千首。
从今日日与遨游,便是天长地久。

鹊桥仙拼音版

fén xiāng qīng zuò, hū tóng yuè míng, liáo dāng yī bēi chūn jiǔ
bù xū gē wǔ qiàn hóng qún, wèi zhù bǎi qiān cháng shòu
shī shū wàn juǎn, qǐ qín sān nòng, gèng yǒu xīn cí qiān shǒu
cóng jīn rì rì yǔ áo yóu, biàn shì tiān cháng dì jiǔ

岱山中学诗词网