临江仙

作者:黄机

临江仙原文及朗读

凤翥鸾飞空燕子,宝香犹惹流苏。
旧欢凄断数行书。
终山方种玉,合浦忽还珠。
午枕梦圆春寂寂,依然刻雪肌肤。
觉来烟雨满平芜。
客情殊索莫,肯唤一尊无。

临江仙拼音版

fèng zhù luán fēi kōng yàn zi, bǎo xiāng yóu rě liú sū
jiù huān qī duàn shù xíng shū
zhōng shān fāng zhǒng yù, hé pǔ hū huán zhū
wǔ zhěn mèng yuán chūn jì jì, yī rán kè xuě jī fū
jué lái yān yǔ mǎn píng wú
kè qíng shū suǒ mò, kěn huàn yī zūn wú

岱山中学诗词网