朝中措

作者:黄机

朝中措原文及朗读

逢逢船鼓绿杨津。
彼此是行人。
先自离愁无数,那堪病酒伤春。
岸花樯燕,低飞款语,满面殷勤。
后会不知何日,因风时惠嘉音。

朝中措拼音版

féng féng chuán gǔ lǜ yáng jīn
bǐ cǐ shì xíng rén
xiān zì lí chóu wú shù, nà kān bìng jiǔ shāng chūn
àn huā qiáng yàn, dī fēi kuǎn yǔ, mǎn miàn yīn qín
hòu huì bù zhī hé rì, yīn fēng shí huì jiā yīn

岱山中学诗词网