鹧鸪天

作者:王诜

鹧鸪天原文及朗读

才子阴风度远关。
清愁曾向画图看。
山衔斗柄三星没,雪共月明千里寒。
新路陌,旧江干。
崎岖谁叹客程难。
临风更听昭华笛,簌簌梅花满地残。

鹧鸪天拼音版

cái zǐ yīn fēng dù yuǎn guān
qīng chóu céng xiàng huà tú kàn
shān xián dǒu bǐng sān xīng méi, xuě gòng yuè míng qiān lǐ hán
xīn lù mò, jiù jiāng gān
qí qū shuí tàn kè chéng nán
lín fēng gèng tīng zhāo huá dí, sù sù méi huā mǎn dì cán

岱山中学诗词网