点绛唇

作者:苏茂一

点绛唇原文及朗读

竹翠藏烟,杏红流水归何处。
透帘穿户。
更洒黄昏雨。
织锦题书,谁寄愁情去。
浑无绪。
绿杨千缕。
不似真眉妩。

点绛唇拼音版

zhú cuì cáng yān, xìng hóng liú shuǐ guī hé chǔ
tòu lián chuān hù
gèng sǎ huáng hūn yǔ
zhī jǐn tí shū, shuí jì chóu qíng qù
hún wú xù
lǜ yáng qiān lǚ
bù shì zhēn méi wǔ

岱山中学诗词网