最高楼

作者:刘克庄

最高楼原文及朗读

臣少也,豪举泛星槎。
飘逸吐天葩。
穆陵误奖推儒宿,龙泉曾唤做行家。
今耄矣,文跌宕,字麻茶。
同队者、多为公与相。
广坐里、都无兄与丈。
生有限,望犹奢。

最高楼拼音版

chén shǎo yě, háo jǔ fàn xīng chá
piāo yì tǔ tiān pā
mù líng wù jiǎng tuī rú sù, lóng quán céng huàn zuò háng jiā
jīn mào yǐ, wén diē dàng, zì má chá
tóng duì zhě duō wèi gōng yǔ xiāng
guǎng zuò lǐ dōu wú xiōng yǔ zhàng
shēng yǒu xiàn, wàng yóu shē

岱山中学诗词网