鹊桥仙

作者:刘克庄

鹊桥仙原文及朗读

一封奏御,九重知己,不假吹嘘送上。
从今稳稳到蓬莱,三万里、没些风浪。
臣年虽老,臣卿尚少,一片丹心葵向。
何须远比马宾王,且做取、本朝种放。

鹊桥仙拼音版

yī fēng zòu yù, jiǔ zhòng zhī jǐ, bù jiǎ chuī xū sòng shàng
cóng jīn wěn wěn dào péng lái, sān wàn lǐ méi xiē fēng làng
chén nián suī lǎo, chén qīng shàng shǎo, yī piàn dān xīn kuí xiàng
hé xū yuǎn bǐ mǎ bīn wáng, qiě zuò qǔ běn cháo zhǒng fàng

岱山中学诗词网