龙山会

作者:赵以夫

龙山会原文及朗读

九日无风雨。
一笑凭高,浩气横秋宇。
群峰青可数。
寒城小、一水萦回如缕。
西北最关情,漫遥指、东徐南楚。
黯销魂,斜阳冉冉,雁声悲苦。
今朝黄菊依然,重上南楼,草草成欢聚。
诗朋休浪赋。
旧题处、俯仰已随尘土。

龙山会拼音版

jiǔ rì wú fēng yǔ
yī xiào píng gāo, hào qì héng qiū yǔ
qún fēng qīng kě shǔ
hán chéng xiǎo yī shuǐ yíng huí rú lǚ
xī běi zuì guān qíng, màn yáo zhǐ dōng xú nán chǔ
àn xiāo hún, xié yáng rǎn rǎn, yàn shēng bēi kǔ
jīn zhāo huáng jú yī rán, zhòng shàng nán lóu, cǎo cǎo chéng huān jù
shī péng xiū làng fù
jiù tí chù fǔ yǎng yǐ suí chén tǔ

岱山中学诗词网