贺新郎

作者:吴潜

贺新郎原文及朗读

笑口开能几。
把年年、芳情冶思,总抛闲里。
桃杏枝头春才半,寒食清明又是。
但岁月、飙飞川逝。
回首秦楼双燕语,到如今、目断斜阳外。
将往事,试重记。
香罗尚有相思泪。
算人生、新愁易积,旧欢难继。
水上流红无觅处,还隔关山万里。
但赢得、新来憔悴。
昨夜东风颠狂后,想馀芳、尽是飘零底。
词写就,倩谁寄。

贺新郎拼音版

xiào kǒu kāi néng jǐ
bǎ nián nián fāng qíng yě sī, zǒng pāo xián lǐ
táo xìng zhī tóu chūn cái bàn, hán shí qīng míng yòu shì
dàn suì yuè biāo fēi chuān shì
huí shǒu qín lóu shuāng yàn yǔ, dào rú jīn mù duàn xié yáng wài
jiāng wǎng shì, shì zhòng jì
xiāng luó shàng yǒu xiāng sī lèi
suàn rén shēng xīn chóu yì jī, jiù huān nán jì
shuǐ shàng liú hóng wú mì chù, hái gé guān shān wàn lǐ
dàn yíng de xīn lái qiáo cuì
zuó yè dōng fēng diān kuáng hòu, xiǎng yú fāng jìn shì piāo líng dǐ
cí xiě jiù, qiàn shuí jì

岱山中学诗词网