糖多令・唐多令

作者:吴潜

糖多令・唐多令原文及朗读

白鹭立孤汀。
行人长短亭。
正垂杨、芳草青青。
岁月尽抛尘土里,又隔日、是清明。
日暮碧云生。
魂伤老泪横。

糖多令・唐多令拼音版

bái lù lì gū tīng
xíng rén cháng duǎn tíng
zhèng chuí yáng fāng cǎo qīng qīng
suì yuè jǐn pāo chén tǔ lǐ, yòu gé rì shì qīng míng
rì mù bì yún shēng
hún shāng lǎo lèi héng

岱山中学诗词网