如梦令

作者:吴潜

如梦令原文及朗读

镇日春阴漠漠。
新燕乍穿帘幕。
睡起不胜情,闲拾瑞香花萼。
寂寞。
寂寞。
没个人人如昨。

如梦令拼音版

zhèn rì chūn yīn mò mò
xīn yàn zhà chuān lián mù
shuì qǐ bù shèng qíng, xián shí ruì xiāng huā è
jì mò
jì mò
méi gè rén rén rú zuó

岱山中学诗词网