八声甘州

作者:李曾伯

八声甘州原文及朗读

正莼鲈佳梦绕吴乡,牙樯忍轻离。
向仲宣楼上,凭高举酒,几共灯棋。
曾记少陵留咏,出幕合持麾。
飞盖长安去,华贯平跻。
好是倚门迎笑,恰野堂云壑,菊后梅时。
庆凤雏新长,携手奉莱衣。

八声甘州拼音版

zhèng chún lú jiā mèng rào wú xiāng, yá qiáng rěn qīng lí
xiàng zhòng xuān lóu shàng, píng gāo jǔ jiǔ, jǐ gòng dēng qí
céng jì shǎo líng liú yǒng, chū mù hé chí huī
fēi gài cháng ān qù, huá guàn píng jī
hǎo shì yǐ mén yíng xiào, qià yě táng yún hè, jú hòu méi shí
qìng fèng chú xīn zhǎng, xié shǒu fèng lái yī

岱山中学诗词网