江神子・江城子

作者:苏轼

江神子・江城子原文及朗读

梦中了了醉中醒。
只渊明。
是前生。
走遍人间,依旧却躬耕。
昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴。
雪堂西畔暗泉鸣。
北山倾。
小溪横。
南望亭丘,孤秀耸曾城。
都是斜川当日境,吾老矣,寄馀龄。

江神子・江城子拼音版

mèng zhōng liǎo liǎo zuì zhōng xǐng
zhǐ yuān míng
shì qián shēng
zǒu biàn rén jiān, yī jiù què gōng gēng
zuó yè dōng pō chūn yǔ zú, wū què xǐ, bào xīn qíng
xuě táng xī pàn àn quán míng
běi shān qīng
xiǎo xī héng
nán wàng tíng qiū, gū xiù sǒng céng chéng
dōu shì xié chuān dāng rì jìng, wú lǎo yǐ, jì yú líng

岱山中学诗词网