木兰花慢

作者:方岳

木兰花慢原文及朗读

慨晴江渺渺,乘风下、倚沧浪。
问许大干坤,金焦两点,曾几兴亡。
平章古人安在,但青山、烟水共微茫。
不道鹭嘲鸥笑,归来鬓已苍苍。
垂杨。
舞尽斜阳。
双燕语、尽渠忙。
黯柔情不管,花深传漏,羽急飞觞。

木兰花慢拼音版

kǎi qíng jiāng miǎo miǎo, chéng fēng xià yǐ cāng láng
wèn xǔ dà gàn kūn, jīn jiāo liǎng diǎn, céng jǐ xīng wáng
píng zhāng gǔ rén ān zài, dàn qīng shān yān shuǐ gòng wēi máng
bù dào lù cháo ōu xiào, guī lái bìn yǐ cāng cāng
chuí yáng
wǔ jǐn xié yáng
shuāng yàn yǔ jǐn qú máng
àn róu qíng bù guǎn, huā shēn chuán lòu, yǔ jí fēi shāng

岱山中学诗词网