沁园春

作者:赵孟坚

沁园春原文及朗读

许大江山,镇临弹压,岂小任哉。
从潘冢导漾,东倾注海,截然限止,南北天开。
试向中流,回观铁瓮,万石层棱攒剑堆。
金焦峙,号紫金浮玉,卷雪轰雷。
君侯文武兼才。
天有为生才南国来。
□历二十年,筹边给饷,上流襟要,几为安排。
今此雄藩,精明笳鼓,又唤金汤气象回。
长淮北,望中原非远,更展恢规。

沁园春拼音版

xǔ dà jiāng shān, zhèn lín tán yā, qǐ xiǎo rèn zāi
cóng pān zhǒng dǎo yàng, dōng qīng zhù hǎi, jié rán xiàn zhǐ, nán běi tiān kāi
shì xiàng zhōng liú, huí guān tiě wèng, wàn dàn céng léng zǎn jiàn duī
jīn jiāo zhì, hào zǐ jīn fú yù, juǎn xuě hōng léi
jūn hóu wén wǔ jiān cái
tiān yǒu wéi shēng cái nán guó lái
lì èr shí nián, chóu biān gěi xiǎng, shàng liú jīn yào, jǐ wèi ān pái
jīn cǐ xióng fān, jīng míng jiā gǔ, yòu huàn jīn tāng qì xiàng huí
zhǎng huái běi, wàng zhōng yuán fēi yuǎn, gèng zhǎn huī guī

岱山中学诗词网