喜迁莺

作者:

喜迁莺原文及朗读

鸠雨细,燕风斜。
春悄谢娘家。
一重帘外即天涯。
何必暮云遮。
钏金寒,钗玉冷。
薄醉欲成还醒。
一春梳洗不簪花。
孤负几韶华。

喜迁莺拼音版

jiū yǔ xì, yàn fēng xié
chūn qiāo xiè niáng jiā
yī zhòng lián wài jí tiān yá
hé bì mù yún zhē
chuàn jīn hán, chāi yù lěng
báo zuì yù chéng hái xǐng
yī chūn shū xǐ bù zān huā
gū fù jǐ sháo huá

岱山中学诗词网