一寸金

作者:吴文英

一寸金原文及朗读

秋入中山,臂隼牵卢纵长猎。
见骇毛飞雪,章台献颖,腰束缟,汤沐疏邑。
管刊琼牒。
苍梧恨、帝娥暗泣。
陶郎老、憔悴玄香,禁苑犹催夜俱入。
自叹江湖,雕龙心尽,相携蠹鱼箧。
念醉魂悠扬,折钗锦字,黠髯掀舞,流觞春帖。
还倚荆溪楫。

一寸金拼音版

qiū rù zhōng shān, bì sǔn qiān lú zòng zhǎng liè
jiàn hài máo fēi xuě, zhāng tái xiàn yǐng, yāo shù gǎo, tāng mù shū yì
guǎn kān qióng dié
cāng wú hèn dì é àn qì
táo láng lǎo qiáo cuì xuán xiāng, jìn yuàn yóu cuī yè jù rù
zì tàn jiāng hú, diāo lóng xīn jǐn, xiāng xié dù yú qiè
niàn zuì hún yōu yáng, zhé chāi jǐn zì, xiá rán xiān wǔ, liú shāng chūn tiē
hái yǐ jīng xī jí

岱山中学诗词网