探芳信

作者:吴文英

探芳信原文及朗读

探春到。
见彩花钗头,玉燕来早。
正紫龙眠重,明月弄清晓。
夜尘不浸银河水,金盎供新澡。
镇帷犀、护紧东风,秀藏芝草。
星斗粲怀抱。
问雾暖蓝田,玉长多少。
禁苑传香,柳边语、听莺报。

探芳信拼音版

tàn chūn dào
jiàn cǎi huā chāi tóu, yù yàn lái zǎo
zhèng zǐ lóng mián zhòng, míng yuè nòng qīng xiǎo
yè chén bù jìn yín hé shuǐ, jīn àng gōng xīn zǎo
zhèn wéi xī hù jǐn dōng fēng, xiù cáng zhī cǎo
xīng dǒu càn huái bào
wèn wù nuǎn lán tián, yù cháng duō shǎo
jìn yuàn chuán xiāng, liǔ biān yǔ tīng yīng bào

岱山中学诗词网