隔浦莲近・隔浦莲近拍

作者:翁元龙

隔浦莲近・隔浦莲近拍原文及朗读

街檐插缀翠柳。
憔悴清明后。
泪蜡堆香径,一夜海棠中酒。
枝上酸似豆。
莺声骤。
恨软弹筝手。
眉袖。
嘶骢过尽平芜,绿衬飞绣。
沈红入水,渐做小莲离藕。
亭冷沈香梦似旧。

隔浦莲近・隔浦莲近拍拼音版

jiē yán chā zhuì cuì liǔ
qiáo cuì qīng míng hòu
lèi là duī xiāng jìng, yī yè hǎi táng zhōng jiǔ
zhī shàng suān shì dòu
yīng shēng zhòu
hèn ruǎn dàn zhēng shǒu
méi xiù
sī cōng guò jǐn píng wú, lǜ chèn fēi xiù
shěn hóng rù shuǐ, jiàn zuò xiǎo lián lí ǒu
tíng lěng shěn xiāng mèng shì jiù

岱山中学诗词网