水龙吟

作者:

水龙吟原文及朗读

(上缺)玉带悬鱼,黄金铸印,侯封万户。
待从头,缴纳君王,觅取爱卿归去。

水龙吟拼音版

shàng quē yù dài xuán yú, huáng jīn zhù yìn, hóu fēng wàn hù
dài cóng tóu, jiǎo nà jūn wáng, mì qǔ ài qīng guī qù

岱山中学诗词网