月华清

作者:

月华清原文及朗读

花影摇春,虫声吟暮,九霄云幕初卷。
谁驾冰蟾,拥出桂轮天半。
素魄映、青琐窗前,皓彩散、画阑干畔。
凝眄。
见金波漾,分辉鹊殿。
况是风柔夜暖。
正燕子新来,海棠微绽。
不似秋光,只照离人肠断。
恨无奈、利锁名缰,谁为唤、舞裙歌扇。

月华清拼音版

huā yǐng yáo chūn, chóng shēng yín mù, jiǔ xiāo yún mù chū juǎn
shuí jià bīng chán, yōng chū guì lún tiān bàn
sù pò yìng qīng suǒ chuāng qián, hào cǎi sàn huà lán gān pàn
níng miǎn
jiàn jīn bō yàng, fēn huī què diàn
kuàng shì fēng róu yè nuǎn
zhèng yàn zi xīn lái, hǎi táng wēi zhàn
bù shì qiū guāng, zhǐ zhào lí rén cháng duàn
hèn wú nài lì suǒ míng jiāng, shuí wèi huàn wǔ qún gē shàn

岱山中学诗词网