诉衷情

作者:柳永

诉衷情原文及朗读

一声画角日西曛。
催促掩朱门。
不堪更倚危阑,肠断已消魂。
年渐晚,雁空频。
问无因。
思心欲碎,愁泪难收,又是黄昏。

诉衷情拼音版

yī shēng huà jiǎo rì xī xūn
cuī cù yǎn zhū mén
bù kān gèng yǐ wēi lán, cháng duàn yǐ xiāo hún
nián jiàn wǎn, yàn kōng pín
wèn wú yīn
sī xīn yù suì, chóu lèi nán shōu, yòu shì huáng hūn

岱山中学诗词网