应天长

作者:杨泽民

应天长原文及朗读

夭桃弄粉,繁杏透香,依然旧日颜色。
奈彼妒花风雨,连阴过寒食。
金钗试寻妙客。
正昼永、院深人寂。
善歌更解舞,传闻触处声藉。
当日俊游时,屡向平康,吟咏共题壁。
自后纵经回曲,难寻阿姨宅。
芳华苑,罗绮陌。

应天长拼音版

yāo táo nòng fěn, fán xìng tòu xiāng, yī rán jiù rì yán sè
nài bǐ dù huā fēng yǔ, lián yīn guò hán shí
jīn chāi shì xún miào kè
zhèng zhòu yǒng yuàn shēn rén jì
shàn gē gèng jiě wǔ, chuán wén chù chù shēng jí
dāng rì jùn yóu shí, lǚ xiàng píng kāng, yín yǒng gòng tí bì
zì hòu zòng jīng huí qū, nán xún ā yí zhái
fāng huá yuàn, luó qǐ mò

岱山中学诗词网