酹江月・念奴娇

作者:陈允平

酹江月・念奴娇原文及朗读

汉江露冷,是谁将瑶瑟,弹向云中。
一曲清泠声渐杳,月高人在珠宫。
晕额黄轻,涂腮粉艳,罗带织青葱。
天香吹散,佩环犹自丁东。
回首杜若汀洲,金钿玉镜,何日得相逢。
独立飘飘烟浪远,袜尘羞溅春红。

酹江月・念奴娇拼音版

hàn jiāng lù lěng, shì shuí jiāng yáo sè, dàn xiàng yún zhōng
yī qǔ qīng líng shēng jiàn yǎo, yuè gāo rén zài zhū gōng
yūn é huáng qīng, tú sāi fěn yàn, luó dài zhī qīng cōng
tiān xiāng chuī sàn, pèi huán yóu zì dīng dōng
huí shǒu dù ruò tīng zhōu, jīn diàn yù jìng, hé rì dé xiāng féng
dú lì piāo piāo yān làng yuǎn, wà chén xiū jiàn chūn hóng

岱山中学诗词网