八声甘州

作者:陈允平

八声甘州原文及朗读

放船杨柳下,听鸣蝉、熏风小新堤。
正烟露蓼,飞尘酿玉,第五桥西。
遥认青罗盖底,宫女夜游池。
谁在鸳鸯浦,独棹玻璃。
一片天机云锦,见凌波碧翠,照日胭脂。
是西湖西子,晴抹雨妆时。
便相将无情秋思,向菰蒲深处落红衣。
醺醺里,半篙香梦,月转星移。

八声甘州拼音版

fàng chuán yáng liǔ xià, tīng míng chán xūn fēng xiǎo xīn dī
zhèng yān lù liǎo, fēi chén niàng yù, dì wǔ qiáo xī
yáo rèn qīng luó gài dǐ, gōng nǚ yè yóu chí
shuí zài yuān yāng pǔ, dú zhào bō lí
yī piàn tiān jī yún jǐn, jiàn líng bō bì cuì, zhào rì yān zhī
shì xī hú xī zǐ, qíng mǒ yǔ zhuāng shí
biàn xiāng jiāng wú qíng qiū sī, xiàng gū pú shēn chù luò hóng yī
xūn xūn lǐ, bàn gāo xiāng mèng, yuè zhuǎn xīng yí

岱山中学诗词网